Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на https://axiom.claim.bg и предоставяне на услуги по издаване на удостоверения за застрахователна стойност на моторни превозни средства по електронен път

 

I. ПРЕАМБЮЛ

1. (1) Настоящите Общи условия уреждат реда, правилата и процедурите, при които се осъществява ползването на https://axiom.claim.bg, както и условията, при които „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ АКСИОМ“ АД предоставя услуги, представляващи издаване на удостоверения за застрахователна стойност на моторни превозни средства по електронен път чрез сайта срещу получаването на възнаграждение.

(2) Общите условия са приети с протокол-решение на Съвета на директорите на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ АКСИОМ“ АД от ….2022 г. и са обявени на следния електронен адрес https://axiom.claim.bg

(3) Общите условия се прилагат към всяка една поръчка, подадена по електронен път чрез https://axiom.claim.bg за издаване на удостоверение за застрахователна стойност на моторно превозно средство, като уреждат отношенията по сключения неформален договор за предоставяне на услуга между подателя на поръчката и “ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ АКСИОМ“ АД в качеството му на лице, предоставящо услугата.

(4) ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ са задължителни за всеки един потребител на https://axiom.claim.bg от момента, в който потребителят отбележи полето „Съгласен съм с Общите Условия“. С отбелязването на полето „Съгласен съм с Общите Условия“ Потребителят декларира, че се е запознал с Общите Условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва, като посоченото изявление представлява извършване на електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Със записването на електронното изявление на сървър на https://axiom.claim.bg по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено, то се превръща в електронен документ по смисъла на ЗЕДЕУУ и договорът между потребителя и “ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ АКСИОМ“ АД с предмет извършване на услуга по издаване на удостоверение за застрахователна стойност на моторно превозно средство и предоставяне на допълнителни услуги, произтичащи от функционалностите на сайта се счита сключен.

(5) Общите Условия пораждат действие от датата на приемането им и се прилагат към всички отношения, свързани с ползването на сайта  https://axiom.claim.bg, възникнали след датата на оповестяването им.

 

II. ДЕФИНИЦИИ

2. По смисъла на Общите Условия посочените по-долу понятия имат следното значение:

ЗАСТРАХОВАТЕЛ е “ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ АКСИОМ“ АД, ЕИК 131039664, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, бул. Витоша № 150, бл. 70, ет. 1, уеб сайт https://axiom-jsc.com/, тел. за контакт: 0700 400 99 и притежава лиценз за извършване на дейност по общо застраховане № 010-ОЗ/30.05.2022 г., издадени от Комисията за финансов надзор.

ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо лице или юридическо лице, чрез неговият законен представител или упълномощено лице , което е достъпило през интернет https://axiom.claim.bg с цел получаване на услуги чрез него и/или използване на ресурса му по друг разрешен начин.

САЙТ е интернет сайт, който функционира под наименование „https://axiom.claim.bg“ предназначен за:

a)      предоставяне на услуги по издаване на удостоверения за застрахователна стойност на моторни превозни средства, които удостоверения ще бъдат издавани по електронен път съобразно функционалностите на сайта и въз основа на получено от ПОТРЕБИТЕЛ електронно изявление за ползване на услугата.

b)      предоставяне на други допълнителни услуги, произтичащи от функционалностите на САЙТА.

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СТОЙНОСТ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СТОЙНОСТ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА са издавани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ удостоверения за застрахователна стойност на моторни превозни средства по смисъла на чл. 46, ал. 2. т. 2. от Закона за местните данъци и такси („ЗМДТ“) вр. чл. 33, ал.1. т. 4, от ЗМДТ, чл. 33, ал. 4. от ЗМДТ и пар. 1, т. 19 от ДР на ЗМДТ, които удостоверения ще бъдат издавани по електронен път съобразно функционалностите на САЙТА срещу заплащането на възнаграждение.

УСЛУГА е дейността, при която въз основа на електронно изявление на ПОТРЕБИТЕЛ ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ издава и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СТОЙНОСТ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО срещу заплащане на възнаграждение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ са дейности, съпътстващи и последващи предоставянето на УСЛУГА чрез САЙТА, включващи съхраняване, изпращане, изтегляне и проверяванe в САЙТА на издадените удостоверения за застрахователна стойност и други документи, създадени във връзка с извършване на УСЛУГАТА.

УЕБ СТРАНИЦА e съвкупност от документи или информационни ресурси, обикновено в HTML или XHTML формат, достъпни през Интернет.

УЕБ САЙТ е обособено място в Интернет съдържащо набор от свързани Уеб страници, файлове, програми и други материали или ресурси, достъпно чрез унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол.

IP АДРЕС (Internet Protocol address – IP address) е уникален идентификационен номер, присвоен на компютър, Интернет страница или ресурс, по начин, който позволява локализирането им в компютърна мрежа, използваща IP за комуникация между свързаните в нея възли.

ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА е връзка в интернет страница, която позволява автоматично препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ е имейл адресът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, с който той се е регистрирал и се идентифицира в САЙТА.

ПАРОЛА е генериран автоматично от САЙТА или избран / променен от ПОТРЕБИТЕЛЯ код от букви, цифри и специални знаци, който заедно с потребителското име го идентифицира и му предоставя възможността да извършва разрешените според потребителския му профил в САЙТА действия и операции.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ е визуалното представяне на набор от предоставени  лични данни и информация, свързани с конкретен потребител на САЙТА.

ЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕ е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС е Квалифициран електронен подпис (КЕП) по смисъла на ЗЕДЕУУ.

ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ е електронен документ по смисъла на ЗЕДЕУУ.

ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ са съобщения, които пряко или косвено рекламират, представят или популяризират стоки, услуги, марка или репутация на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ е извънредно обстоятелство, непредвидено към момента на сключването на договора, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ са действия или бездействия, нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, генериране на ненужен трафик с цел препълване на каналите, придобиване на достъп до ресурси с чужди права, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или незаконно добиване на информация, извършване на действия, които могат да се квалифицират като саботаж или промишлен шпионаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на „зловреден софтуер” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.

 

III. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ЧРЕЗ САЙТА УСЛУГИ

3. (1) Чрез САЙТА се предоставят следните услуги на регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ:

Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СТОЙНОСТ, подписани с КЕП от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, които могат да се ползват при сключване на сделки пред Нотариус на територията на Република България за прехвърляне на собствеността върху регистрирани в Република България моторни превозни средства;

Съхраняване, изпращане, изтегляне и проверяване в САЙТА на издадените удостоверения за застрахователна стойност и други документи, създадени във връзка с извършване на услугата по т.1. по-горе.

(2) Услугите по чл.3, ал. 1., т. 1. по-горе се предоставят въз основа на изрично изявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ, депозирано чрез САЙТА и представляващо заявка за издаване на удостоверение за застрахователна стойност на регистрирано в Република България моторно превозно средство, при заплащане на дължимото възнаграждение съгласно определените за целта такси на Застрахователя.

(3) Услугите по чл.3, ал. 1. т. 2. по-горе се предоставят чрез функционалностите на САЙТА, позволяващи съхранение в създадения профил на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ на всички издадени чрез САЙТА удостоверения за застрахователна стойност и свързаните с тях документи, документиращи всяка предоставена услуга по чл.3, ал. 1., т. 1. от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в полза на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(4) Услугата по чл. 3, ал. 1. т. 1. се предоставя в срок от 24 часа след депозиране на заявка за издаване на удостоверение за застрахователна стойност и заплащане на цената на услугата (освен в случаите, в които ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ, че за предоставяне на услугата е необходим по-дълъг срок или упражни правото си да не предостави услугата съгласно чл. 5, ал. 3, т. 14), а услугата по чл. 3, ал. 1. т. 2. се предоставя за срок не по-кратък от 1 година, считано от датата, на която е генериран съответният документ.

(5) Услугите по чл. 3, ал. 1, т. 1. и т. 2. се предоставят на база 24/7 (24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата).

(6) Услугата по чл.3, ал.1, т.1. се предоставя чрез генериране на PDF файл, подписан с квалифициран електронен подпис на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, и лично предоставяне на ПОТРЕБИТЕЛЯ в електронен или книжен носител

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

4. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

a)      Да посочи пред Застрахователя валиден електронен адрес за кореспонденция и актуален телефонен номер за контакт,

b)      При заявяване на услугата пред Застрахователя да предостави точна и обективно вярна информация за регистрираното моторно превозно средство, по отношение на което се заявява услугата съобразно полетата, визуализирани в потребителския интерфейс.

c)       Да заплати цената на услугата по банковата сметка на Застрахователя.

d)      Да заявява предоставянето на услугата за реализиране на законосъобразен свой интерес и/или за законосъобразен интерес на трето лице, като в последния случай със заявяването на услугата се приема, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че разполага с въвежданите в САЙТА данни на законно основание, придобил ги е правомерно и желае да получи услугата с цел реализиране на законосъобразен интерес на трето лице, от чието име е надлежно оправомощен да получи услугата.

e)      Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки и действия, които се налага да извършва за опазване на данните, въведени в САЙТА.

f)       Да не предоставя на трети лица под каквато и да е форма информация за паролата си, както и да не допуска ползване на създадения потребителски профил от страна на трети лица.

g)      Да уведомява незабавно ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в случай на неправомерен достъп до потребителския профил, както и за всякакви обстоятелства, правещи вероятен неправомерен достъп до потребителския профил от страна на трети лица.

h)      Да прекратява сесията чрез натискане на виртуалния бутон „изход“ след всяко приключване на работата със САЙТА.

i)        При ползване на услугите, предоставяни чрез САЙТА, да спазва българското и приложимото европейско законодателство, GDPR, Общите условия, правилата на морала и добрите нрави.

j)        Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост.

k)      Да уведомява незабавно ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за всеки случай на извършено или установено от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица нарушение при използване на САЙТА.

l)        Да не се намесва в правилното функциониране на САЙТА, включително, но не само, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват САЙТА, както и да не използва САЙТА по начин, предизвикващ спиране или затруднения при предоставяне на услугите.

m)    Да не извлича по никакъв начин информационни ресурси от базите данни, достъпни чрез САЙТА, създавайки по този начин собствена база данни в електронен или друг вид.

n)      Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или неперсонифицирана организация, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.

o)      Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

p)      Да попълва вярна и точна информация за своите лични данни, както и вярна и точна информация, необходима за надлежното предоставяне на услугите чрез САЙТА.

q)      Да не използва лични данни, които не са негови.

r)       Да не използва откраднати или фалшиви дебитни и/или кредитни карти за заплащане на услугите, предоставяни чрез САЙТА, а в случай че използва такива – да понесе съответната наказателна отговорност.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че:

a)      Носи цялата отговорност за опазването на своята парола за достъп до потребителския си профил, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

b)      Носи цялата отговорност за надлежното, точно и акуратно въвеждане и потвърждаване на данни в САЙТА, обуславящи предоставянето на услугата.

c)       Му е известно, че надлежното, акуратно и точно предоставяне на услугата е в зависимост от въведените и потвърдени от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни и информация, изискващи се за предоставянето й, поради което всяка неточност в тези данни и информация може да обуслови неточности при предоставяне на услугата или невъзможност за предоставянето й.

d)      Му е известно, че услугата се счита за предоставена със завършване на процеса по заявяване на услугата и генериране на заявеното удостоверение за застрахователна стойност, поради което ПОТРЕБИТЕЛЯТ не притежава право на отказ от услугата, дължи съответното възнаграждение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, а в случаите, в които вече е платил, няма право на възстановяване на сумата.

e)      Се отказва от всякакви претенции към ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, произтичащи от ненадлежно, неточно или некоректно предоставяне на услугата в резултат на ненадлежно, неточно или некоректно въведени или потвърдени данни и информация, обуславящи предоставянето й.

f)       Се отказва от всякакви претенции към ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, произтичащи от неправомерен достъп до потребителския профил, неправомерно ползване на потребителска парола, неправомерна употреба на лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случаите, в които горепосочените обстоятелства са възникнали в резултат на неизпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по Общите условия или неполагане на дължимата грижа за опазване на горепосочените данни и информация.

g)      Ще обезщети и предпази ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ от всяка отговорност, иск или претенция на трето лице, произтичащи от неправомерен достъп до потребителския профил, неправомерно ползване на потребителска парола, неправомерна употреба на лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случаите, в които горепосочените обстоятелства са възникнали в резултат на неизпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по Общите условия или неполагане на дължимата грижа за опазване на горепосочените данни и информация.

h)      Му е известно и се съгласява, че ползва услугите, предоставяни чрез САЙТА, изцяло на свой риск и на своя отговорност, като ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не отговаря за вреди при предоставяне на услугите.

i)        Му е известно и се съгласява, че всяко издадено чрез САЙТА удостоверение за застрахователна стойност е валидно за срок от 30 дни, считано от датата на издаването му.

j)        Му е известно и се съгласява, че при неплащане на цената на три заявени чрез САЙТА услуги по издаване на удостоверения за застрахователна стойност, губи възможността си да заявява нови услуги по издаване на удостоверения за застрахователна стойност

k)       ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите, предоставяни чрез САЙТА, при спазване на Общите условия и приложимото българско и европейско законодателство, GDPR, правилата на морала и добрите нрави.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава и дава право на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ да му изпраща непоискани търговски съобщения с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки или услуги, да прави запитвания по различни въпроси, да провежда анкети и други.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

5. (1) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава:

a)      Да предоставя услугите чрез САЙТА на регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ по реда, при условията и в сроковете, уредени в Общите условия.

b)      Да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на услугите, извършвани чрез САЙТА.

c)       След заплащане на услугата от ПОТРЕБИТЕЛЯ, да предостави съответното удостоверение за застрахователна стойност под формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или на хартиен носител..

© 2024 Застрахователна компания Аксиом АД

Made by Revauxy Ltd