Политика за поверителност

Настоящата Политика („Политиката“) урежда защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни и свободното движение на данни, съгласно приложимото законодателство в Република България, включително Общият регламент за защита на данните („Регламента“), проведени в хода на бизнес процесите на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ“ АД. Тя е адресирана до всички физически лица, чийто данни се обработват от „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ“ АД, при ползването на https://axiom.claim.bg.

„ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ“ АД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка е обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и политиките на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ“ АД за защита на данните.

Кой събира и обработва Вашите данни?

Вашите лични данни се събират и се обработват от: “ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ АКСИОМ“ АД, ЕИК 131039664, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, бул. Витоша № 150, бл. 70, ет. 1, уеб сайт https://axiom-jsc.com/, тел. за контакт: 0700 400 99, лиценз за извършване на дейност по общо застраховане № 010-ОЗ/30.05.2022 г., издаден от Комисията за финансов надзор.

 

Защо и на какво основание обработваме Вашите данни?

Ние събираме и обработваме Вашите данни с цел предоставяне на услуги чрез https://axiom.claim.bg, изпълнение на задълженията ни по предоставени от Вас услуги чрез https://axiom.claim.bg, получаване на дължими плащания от вас и извършване на дължими плащания към вас , както и за целите

© 2024 Застрахователна компания Аксиом АД

Made by Revauxy Ltd